ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”»

ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1244/29-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου «Ειδικού Παιδαγωγού», στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»”» (Κωδ. MIS 6003848) του Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Συνημμένα αρχεία:

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων