Η εθελοντική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών των ΦΚΠΙ Ανοιχτή Αγκαλιά
βρέθηκε 15-17/05/2021 κοντά στον παιδικό πληθυσμό της Κέας.

σχετικός σύνδεσμος