ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»”» (Κωδικός ΟΠΣ: 6003848)

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»

 

Σε συνέχεια της υπ’ Αρ. Πρωτ. 1254/22-01-2024 1ης Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δυνητικών ωφελούμενων της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»”» με κωδικό ΟΠΣ: 6003848, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Συνημμένα αρχεία:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ