ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002543)

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

 

Σε συνέχεια της υπ’ Αρ. Πρωτ. 945/26/07/2021 5ης Τροποποίησης της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δυνητικών ωφελούμενων της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» με κωδικό ΟΠΣ: 5002543, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Συνημμένα αρχεία: