Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων της Πράξης:
«Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”»
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» με κωδικό MIS 5002543, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, στο Κέντρο Ημέρας του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”», Κολοκοτρώνη 181, 194 00 Κορωπί, έως και τις 29/09/2017. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.