«Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”»

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 563/22-10-2018 2ης Τροποποίησης της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δυνητικών ωφελούμενων της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» με κωδικό MIS 5002543, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, στο Κέντρο Ημέρας του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”», Κολοκοτρώνη 181, 194 00 Κορωπί, έως και τις 07/11/2018. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.