ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”» ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ»

όπως προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης «Ψυχολόγου» και μία (1) θέση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης «Λογοθεραπευτή», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002543) του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»: Κολοκοτρώνη 181, 19400 Κορωπί, τηλ: 210 6026212, μέχρι και τις 30/07/2018 (ώρα 15:00), σε σφραγισμένο φάκελο.