ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Παιδοψυχίατρου

  

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ –

 “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”» ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 ΜΕ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ»

 όπως προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Παιδοψυχίατρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002543) του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»: Κολοκοτρώνη 181, 19400 Κορωπί, τηλ: 210 6026212, μέχρι και την Τρίτη 20/10/2020 (ώρα 14:00), σε σφραγισμένο φάκελο.

 

 Συνημμένα αρχεία:

  1. Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού
  2. Υπόδειγμα αίτησης
  3. Απόφαση Προέδρου παράτασης υποβολής αιτήσεων