Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”» προέβη στην εκπόνηση της 2ης (ενδιάμεσης) έκθεσης υλοποίησης/αποτίμησης της Πράξης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»» με Κωδικό ΟΠΣ 5002543, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία αφορά στην αξιολόγηση της Πράξης μετά το πέρας των 35 πρώτων μηνών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της.

Συνημμένα: 2η (ενδιάμεση) Έκθεση υλοποίησης – αποτίμησης ΚΔΗΦ Ανοιχτή Αγκαλιά.