Ως προς την καταληκτική ημερομηνία του δεύτερου περιοδικού κύκλου αξιολόγησης: 31/10/2018
Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002543), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών με χαμηλή νοημοσύνη που μπορεί παράλληλα να εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού ή/και να παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές αλλά δεν εμφανίζουν παράλληλα και άλλες μορφές αναπηρίας (π.χ. κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία), οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν τα παιδιά τους στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. “Ανοιχτή Αγκαλιά”, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η Δομή έχει επιλέξει το σύνολο των ωφελούμενων και έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της από τον 10/2017 και η παρούσα, ανοικτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με περιοδικούς κύκλους αξιολόγησης που θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, αφορά την υποδοχή πρόσθετων αιτήσεων, με σκοπό την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, λόγω αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 22 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους για τον δεύτερο περιοδικό κύκλο αξιολόγησης, με σκοπό την κάλυψη δύο κενών θέσεων, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης δύο εκ των 22 συνολικά ωφελούμενων της Δομής, είναι εφικτή έως και την Τετάρτη 31/10/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ανοιχτή Αγκαλιά στο email kimeras@otenet.gr.